Игра тетрис за 10 минут (Tetris game in 10 minutes)

Игра тетрис за 10 минут (Tetris game in 10 minutes) Написание игры Тетрис за 10 минут. C++/OpenGL